Эколог

ХХІ ғ. қажетті мамандық- эколог.

Экология бөлімі студенттерін қазақ тіліне дамыта оқытуда экологиялық тәрбие де беріліп отырады.                Өйткені, біріншіден, экология – олардың негізгі мамандығы. Студенттер өздерінің мамандықтары туралы терең білім қорын жинақтап, мамандығының қыр-сырын білуі керек. Екіншіден, экология – қазіргі кезде дүние жүзінде тұратын әрбір адамның негізгі  проблемасы, қоғам проблемасы. Қазақ тілін оқыту арқылы өскелең ұрпаққа экологиялық білім, тәрбие бере отырып, оларға табиғатты көздің қарашығындай сақтауға үйрету керек.

Экологиялық тәрбиенің міндеті –оқу орындарында оқитын экология мамандығы студенттерінің табиғатқа эстетикалық көзқарасын қалыптастыру және оған адамгершілік тұрғысынан қарауға, шынайы табиғаттың  сұлулығы мен әдемілігіне және ұлылығына тамсандыру арқылы жауапкершілік сезімін ояту. Қазіргі экологиялық мәселелер бүкіл адамзат баласын ойландырып отырған кезде халқымыздың тағылымдық, тәрбиелік мәні зор мұраларына ерекше көңіл бөлу қажет.
Сонымен қатар, колледж оқушыларды оқыту 1514000–
«Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану» мамандығы бойынша дайындалады. «Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану» мамандығы бойынша дайындау бағдарламасы мынандай міндетті және кәсіби пәндерді оқытуды қарастырған: жалпы және қолданбалы экология, қоршаған ортаның мониторингісі, биологиялық экология, экологиялық нормалау және экологиялық сараптама негіздері, әлеуметтік экология және т. б.

Сонымен қатар, колледж қабырғасында да, облыстық – ғылыми конференцияларға қатысып, студенттеріміз сертификаттарға ие болып жатыр.Экология мамандығында білім алушы 2-3 курс студенттері Аминова А.Жанабаева Ш. және Дона И. колледжішілік, қалалық іс-шараларға қатысып жүлделі орындарға ие болды.

 

 2019-2020оқу жылында колледжішілік экология мамандығына арналған ғылыми-тәжірибелік«Экология – өмірдің соғып тұрған жүрегі» атты конференция жоғары денгейде өткізілді. Конференция материалдары облыс көлемінде іс-тәжірибе алмасу мақсатын да облыстық «Ұстаз» газетінде жарияланды.

Көпсалалы«Болашақ» колледжіндебұлмамандық  2010жылдың 24  маусымындаАқтөбеоблысыныңБілімбасқармасыберген АБ  № 0030033 сериалы мерзімсізлицензияныңнегізіндежүріпжатыр. Мамандықтыңатауы: 1514000 «Экология жәнетабиғиресурстардытиімдіпайдалану»; квалификация: 1514093 «Эколог»; оқуформасы: күндізгіжәнесырттай.

            1514000 «Экология жәнетабиғиресурстардытиімдіпайдалану» мамандығыбойыншакәсібибілімбағдарламасыныңформасы:

·         күндізгі;

·         сырттай.

          1514000 «Экология жәнетабиғиресурстардытиімдіпайдалану» мамандығыбойыншакәсібибілімбағдарламасынқабылдаумерзімі

Күндізгіоқубөлімі:

·         Негізгі орта білім беру базасы – 3 жыл 10 ай;

·         Жалпы орта білім беру базасы — 2 жыл 10 ай.

Сырттайоқубөлімі:

·         Жалпы орта білім беру базасы -2 жыл 10 ай.

            1514000 «Экология жәнетабиғиресурстардытиімдіпайдалану» мамандығыбойыншакүндізгіжәнесырттайоқутүрібойыншабілімалғантүлектердіңквалификациясы  — Эколог

           1514000 «Экология жәнетабиғиресурстардытиімдіпайдалану» мамандығыбойыншаоқудыбітіргентүлектермынадайкәсібиқызметтердежұмысатқараалады:

·         Эколог

·         Эколог-жобалаушы

·         Химик-лаборант

Оқуорнынбітіргенсоң 1514000 «Экология жәнетабиғиресурстардытиімдіпайдалану» мамандығыбойыншабойыншабілімалғантүлектержоғарыоқуорындарындаөзмамандықтарынқысқартылғанмерзімдежалғастыраалады.

Өткеноқужылынатәжірибеөтуүшінмынадайтәжірибебазаларыменшартқаотырылды: ЖШС «ТобылТорғай», ЖШС «Нефтегазтеплоремонт» т.б. Тәжірибеөтужоспарынабайланыстытәжірибенің 2 түрі бар: оқу-танымдық, өндірістік.

  ОқутәжірибесіҚазақстанРеспубликасыныңтехникалықжәнекәсіптікбілімніңМемлекеттікжалпығаміндеттістандартынасайұйымдастырыладыжәнекелесітүрлердентұрады:

·         Аналитикалықәдістербойынша;

·         Геологиялық-геоморфологиялық;

·         Жұмысмамандығынмеңгерубойынша;

·         Геоэкологиялықтүсірулербойынша;

·         Геоэкологиялықзерттеулердіңаспаптары мен зертханалықәдістерібойынша;

·         Ақпараттықтехнологиялардыпайдаланубойынша.

Оқутанымдықтәжірибедеәрбірбілімалушыөзініңтеориядаалғанбілімінтәжірибеменұштастыраотырыпшыңдайды,  тереңдетедіжәнебекітеді. Тәжірибеденөтубілімалушығажекесенімділік,  білімгедегенқұштарлықтықалыптастырады, ал  өндірістіктәжірибедебілімалушытеориялықбіліміннақтықызметбарысындапайдаланудыүйренеді. Өндірістіктәжірибеніңбілімалушығатигізетінпайдасыөтезор, тәжірибеніңсоңындабілімалушыөзесебінқорғауменаяқталады.